Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi behandlar om dig i samband med att du registrerar ett konto, använder våra tjänster samt besöker vår hemsida. Nedan beskrivs även när, hur och varför vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har att begära tillgång till eller begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. 

Personuppgiftsansvar

Mother of All Innovations Tech AB, org.nr 559359–8591 (“MoA”, “vi”, ”vår” eller “oss”) är ansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt och hur länge etc.). Vi kommer behandla dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lagstiftning.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på̊ info@recolens.com

Kategorier, ändamål och legal grund

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina personuppgifter. Det här avsnittet syftar till att informera om hur och vilka uppgifter vi behandlar om dig, vad syftet är med behandlingen samt vilken laglig grund vi stödjer oss på. De lagliga grunderna kan i korthet beskrivas så här.

Intresseavvägning - Den här lagliga grunden stödjer vi oss på när vi har ett intresse av att behandla dina personuppgifter för ett särskilt syfte och där vi bedömer att vårt syfte är motiverat, med hänsyn till den påverkan och risk som behandlingen kan ha i förhållande till dina rättigheter.

Avtalsförpliktelse - Den här laglig grunden används när vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal som vi har ingått med dig.

Rättslig förpliktelse - Den här lagliga grunden används när vi behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla legala krav som är tillämpliga på vår verksamhet.

Samtycke - Den här lagliga grunden används för de typer av behandlingar som kräver ditt aktiva godkännande och där vi ber dig att lämna sådant godkännande för vår behandling av dina personuppgifter.

Behandling och ändamål: Registrera användarkonto för att möjliggöra för kunden att logga in och få tillgång till tjänsten.

Källa: Direkt från den registrerade

Personuppgifter: Namn, E-postadress

Laglig grund: Avtalsförpliktelse

Behandling och ändamål: Verifiera användarens inloggningsuppgifter för att öka säkerheten och förhindra missbruk.

Källa: Direkt från den registrerade

Personuppgifter: Namn, E-postadress

Laglig grund: Intresseavvägning (öka säkerheten och undvika missbruk av tjänsten)

Behandling och ändamål: Kommunicera för att effektivt kunna hjälpa kunder med eventuella problem (kundsupport) samt tillhandahålla relevant information om tjänsten.

Källa: Direkt från den registrerade

Personuppgifter: Namn, E-postadress

Laglig grund: Intresseavvägning (kunna tillhandahålla tjänsten enligt avtalet med kunden samt öka och bibehålla kundnöjdheten).

Behandling och ändamål: Hantera eventuella an språk såsom exempelvis ångerrätt eller reklamation.

Källa: Direkt från den registrerade

Personuppgifter: Namn, E-post, Telefonnummer, Adress

Information från vår kommunikation med dig i samband med ditt anspråk

Relevant information om dig som anspråket berör, såsom orderinformation, betalningsinformation

Laglig grund: Intresseavvägning (kunna tillhandahålla tjänsten enligt avtalet med kunden samt öka och bibehålla kundnöjdheten).

Laglig grund: Avtalsförpliktelse

Rättslig förpliktelse (för att kunna följa tillämplig lagstiftning).

Intresseavvägning (för att kunna initiera och försvara oss mot ett eventuellt rättsligt anspråk).

Behandling och ändamål: Kommunikation med dig om våra tjänster genom e-post, notiser i vår app samt pushnotiser.

Källa: Direkt från den registrerade

Personuppgifter: Namn, E-postadress

Laglig grund: Intresseavvägning (öka kundupplevelsen och öka försäljningen)

Behandling och ändamål: Sammanställa statistik och analyser för att kunna förbättra tjänsten och användarupplevelsen.

Källa: Genererat i tjänsten.

Personuppgifter: IP-adress

Laglig grund: Intresseavvägning (förbättra och utveckla tjänsten)

Behandling och ändamål: Behandling av data från tredjepartstjänster som du väljer att koppla till din registrering av ett konto i vår tjänst (t.ex. Apple).

Källa: Från tredje part.

Personuppgifter: Användarnamn, Namn, E-post, Betalningsuppgifter

Laglig grund: Avtalsförpliktelse

Behandling och ändamål: Följa lagkrav såsom bokföringslagen och andra lagar och föreskrifter

Källa: Genererat i tjänsten.

Personuppgifter: Namn, E-postadress, Orderinformation, Betalinformation

Laglig grund: Rättslig förpliktelse (Behandlingen är nödvändig för att följa regler såsom bokföringslagen)

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge vi har ett syfte och en laglig grund, till exempel så länge vi har en avtalsförpliktelse, intresseavvägning, ditt samtycke eller rättsliga skyldigheter att behandla dina uppgifter, beroende på vilken av dessa rättsliga grunder är tillämpliga.

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du har ett konto hos oss och i tjugofyra (24) månader efter att ditt konto har avslutats.

När du kontaktar oss för att få support eller för andra ändamål kommer vi att behålla dina personuppgifter i tjugofyra (24) månader efter att vi hanterat ditt senaste supportärende (t.ex. problem och förfrågningar).

De personuppgifter som lagras i vår administration bevaras i sju (7) år för att efterleva skatte- och bokföringsregelverk, såvida vi inte är juridiskt skyldiga att behålla uppgifterna under en annan tidsperiod.

Personuppgifter som samlas in och behandlas för marknadsföringsändamål sparas så länge du har ett konto och tolv (12) månader efter utgången av din senaste inloggning.]

Vi kan komma att behålla data under längre tid än de tidsperioder som anges i detta avsnitt, om det är lagligt föreskrivet eller om det är nödvändigt för att bevara och försvara våra rättsliga intressen, till exempel under rättsliga förfaranden.

Om vi använder samtycke som rättslig grund kommer vi att behandla dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke.

Cookies

Vi behandlar cookies för att möjliggöra din tillgång till vår webbplats, komma ihåg dina inställningar, visa dig mer relevant marknadsföringskommunikation samt för att mäta utfallet av våra marknadsföringsaktiviteter.

Överföring och delning av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi samarbetar med, t.ex. leverantörer av IT-tjänster. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter om vi har en skyldighet enligt lag. De bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till ett land utanför EU/EES.

Säkerhet och integritet

Säkerheten, integriteten och sekretessen för dina personuppgifter är av avgörande betydelse för oss. Vi har implementerat lämpliga tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning, ändring och röjande. Vi granskar regelbundet våra säkerhetsrutiner för att bedöma om vi måste genomföra ytterligare åtgärder eller förbättra befintliga rutiner.

Barn

Vi utgår ifrån att alla personuppgifter som tillhandahålls i våra tjänster tillhandahålls av personer som lagligen kan ingå våra avtal. Om vi blir medvetna om att en person har tillhandahållit personuppgifter genom att använda våra tjänster, utan nödvändigt medgivande från föräldrarna, kommer vi att radera dessa uppgifter i den utsträckning det är möjligt.

Automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande (beslut utan mänsklig inblandning), inklusive profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Vi fattar inte denna typ av automatiserade beslut.

Ändringar i integritetspolicyn

Denna policy kan komma att revideras från tid till annan och vi kan också komma att lägga till nya funktioner eller tjänster som kommer att inkluderas i policyn. Om vi gör betydande ändringar i policyn kommer vi att informera dig om det på lämpligt sätt.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information direkt från oss om hur dina personuppgifter behandlas. Sådan information ger vi dig här. Du har även vissa andra rättigheter. De kan du läsa mer om nedan.

Registerutdrag - Du har med vissa lagstadgade undantag rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur dessa används, ett s.k. registerutdrag. Registerutdraget kommer att innehålla en sammanställning av de personuppgifter vi hanterar om dig, för vilket syfte, hur länge uppgifterna kommer att sparas, vilka personuppgifterna har delats med och varifrån uppgifterna kommer.

Rättelse - Du har rätt att begära rättelse om dina uppgifter är felaktiga samt komplettera ofullständiga personuppgifter.

Radering - Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. I vissa fall har vi ingen möjlighet att radera dina personuppgifter. Det beror i så fall t.ex. på att uppgifterna fortfarande är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller för att vårt intresse att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade.

Invändning - Om du inte håller med om att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd av den personliga integriteten ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.

Begränsning - Om du tycker att uppgifterna vi har om dig inte är korrekta, att vår behandling strider mot lag eller att vi inte behöver uppgifterna för ett specifikt syfte har du rätt att begära att vi begränsar vår behandling av de uppgifterna. Du kan också begära att vi inte ska behandla dina uppgifter under tiden som din fråga utreds.

Dataportabilitet - Du har rätt att begära en kopia över de uppgifter vi har om dig och som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig eller baserat på ditt samtycke. Du har också rätt att begära att uppgifter som du har tillhandahållit oss flyttas till ett annat företag eller organisation.

Återkalla samtycke - Du har rätt att återkalla ett samtycke till att vi använder dina personuppgifter, om vi har samlat in dina uppgifter baserat på samtycke som rättslig grund.

Lämna in ett klagomål - Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Uppdaterades senast 2023.04.05